Geschiedenis

De geschiedenis van de stichting begint in 1899. Toen werd in Den Haag de Huishoudschool Laan van Meerdervoort opgericht. De huishoudschool is uitgegroeid tot een organisatie met verschillende scholen. Met uiteindelijk LBO-, MBO- en HBO-opleidingen. Eind jaren ’80 van de vorige eeuw zijn alle opleidingen opgegaan in nieuwe onderwijsorganisaties. De stichting is tot 2023 blijven bestaan om het Eigen Fonds te beheren, onder de naam Laanfonds.

De Huishoudschool Laan van Meerdervoort is in 1899 opgericht door mevr. Tydeman-Verschoor. Tijdelijk gehuisvest in de Regentesselaan 1. Niet veel later verhuist naar het nieuwe gebouw aan de Laan van Meerdervoort hoek Suezkade. Het schoolgebouw is na 1930 aan de linker zijde uitgebreid met ongeveer eenzelfde volume in dezelfde stijl. Met daarnaast een politiebureau.


V.l.n.r.
gebouw Regentesselaan 1
gebouw huishoudschool voor 1930
gebouw na 1930 met links de uitbreiding

De huishoudschool wordt in 1968, samen met de vestiging aan de Sweelinckstraat, Scholengemeenschap De Laan.


Gebouw aan de Sweelinckstraat

In 1971 wordt de LBO-afdeling aan de Sweelinckstraaat de zelfstandige Scholengemeenschap De Springplank in een nieuw gebouw aan de Begoniastraat.

Scholengemeenschap De Laan wordt in 1977 Akademie De Laan voor MBO en HBO in het nieuwe gebouw aan de Morsestraat.

In 1984 gaan de MBO-opleidingen van Akademie De Laan op in de Haagse Scholencombinatie. Dit heet later Haagland respectievelijk Haaglanden en is nu ROC Mondriaan.

Scholengemeenschap De Springplank (LBO) gaat in 1985 op in Scholengemeenschap Zuidwalland en krijgt een nieuw gebouw aan het Zuidwalland. Deze school is later opgegaan in wat nu heet de Johan de Witt Onderwijsgroep.

In 1987 gaan de HBO-opleidingen (Diëtetiek en Toegepaste Huishoudwetenschappen) van Akademie De Laan op in De Haagse Hogeschool.

De Stichting Laan van Meerdervoort is blijven bestaan om het Eigen Fonds te beheren, onder de naam Laanfonds.

Chronologisch

1875
Eerste ‘Industrieschool voor meisjes’ te Amsterdam.

1882
Rapport van commissie van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid over ‘Huishoudonderwijs als middel tot verhoging van de Volkswelvaart’.

1886
‘Comité voor de oprichting van de Haagsche Kookschool’ Ontvangt van Maatschappij voor Nijverheid premie van FL 500,– als bijdrage tot stichting van de Haagsche Kookschool.

1887
Vereniging Haagse Kookschool opgericht.

1888
Haagsche Kookschool ogestart. Gevestigd aan de Stille Veerkade in Den Haag. Geeft kookcursussen aan dames en spoedig ook aan dienstbodes. Na korte tijd ook aan ‘arbeiderskinderen’ (‘bereiding van eenvoudige, voedzame maaltijden en voedingsleer in een notendop’). De beste en meest ambitieuze leerlingen werden eerst assistenten op de school en kregen bij voldoende bekwaamheid getuigschrift als ‘leerares in de kookkunst’.

1890
Start cursus voor kookschoolleraressen.

1892
De Haagsche Kookschool betrekt een pand aan de Wilhelminastraat, officieus verandert de naam in Kook- en Huishoudschool, met een internaat.


Haagsche Kookschool 1892

1892
Instelling Centraal Leraressenexamen t.b.v. scholen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

1893
Eerste examen ‘Leerares in de Kookkunst’.

1895
Het Haagsche Kookboek verschijnt.

1896
Haagsche Kookschool betrekt nieuw pand aan de Van den Boschstraat in Den Haag.

1899
Huishoudschool Laan van Meerdervoort opgericht door mevr. A.S. Tydeman-Verschoor, voormalige directrice van de Haagsche Kookschool. Primair doel van de school is het opleiden van leraressen ‘huishoudkundige’. De school wordt tijdelijk gehuisvest aan de Regentesselaan 1 tot het nieuwe gebouw klaar is.

1900
Nieuwe gebouw aan de Laan van Meerdervoort 211 in Den Haag betrokken, naar ontwerp van architect J.J. van Nieukerken. Bouw gefinancierd door mr. Adriaan E.H. Goekoop.

1903
Haagsche Kookschool opgeheven, in het gebouw begon na enige tijd de ‘s-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes.

1913
NV opgericht, vennoten zijn o.a. de beide directrices van de Huishoudschool Laan van Meerdervoort.

1916
NV koopt gebouw Laan van Meerdervoort 211 van weduwe van eigenaar Goekoop.

1919
Wet op het Nijverheidsonderwijs: exploitatie van scholen niet zijnde Rijk of Gemeente uitsluitend door verenigingen.

1920
‘Vereniging Huishoudschool Laan van Meerdervoort’ opgericht.

1921
Wet op het Nijverheids Onderwijs in werking: Lager Nijverheids Onderwijs, Uitgebreid Lager Nijverheids Onderwijs en Middelbaar Nijverheids Onderwijs (de leraresopleiding valt hieronder).

1924
Vereniging koopt gebouw Laan van Meerdervoort 211 van de NV

1928
NV opgeheven.

1929-1930
Uitbreiding en verbouwing gebouw Laan van Meerdervoort 211 in Den Haag.

1934
Het kookboek ‘Recepten Huishoudschool Laan van Meerdervoort’ verschijnt en vervangt het Haagsche Kookboek.


Huishoudschool Laan van Meerdervoort 1936

1937
Wijziging Wet op het Nijverheidsonderwijs. ‘Huishoudkundige’ officieel erkend.

1938
‘Stichting Eigen Fonds Laan van Meerdervoort’ opgericht t.b.v. ‘uitgaven ten bate van onderwijs, personeel of leerlingen, die niet uit de schoolrekening bestreden kunnen worden’. Fonds wordt gevormd door bijdragen van de leden van de vereniging en bijzondere bijdragen zoals legaten.

1942
I.v.m. ruimtegebrek wordt pand Laan van Meerdervoort 213 (‘Het filiaal’) in Den Haag in gebruik genomen’.

1943
Start opleiding diëtiste.

1946
Opleiding ‘Huishoudkundige’ wordt ‘Huishoudkundige voor inrichtingen’.
‘Kantine’ in gebruik genomen: restaurant met 80 plaatsen voor bezoekers.

1947
Primair huishoudelijk onderwijs (de ‘Leerschool’) van de Huishoudschool Laan van Meerdervoort heet voortaan Lager Nijverheidsonderwijs (LNO).

1952
Start opleiding aspirant diëtiste.

1955
Nieuw gebouw aan de Sweelinckstraat in Den Haag in gebruik genomen t.b.v. het Lager Nijverheidsonderwijs (LNO). Plannen voor uitbreiding pand aan de Laan van Meerdervoort stranden i.v.m. geldgebrek

1958
Lager Nijverheidsonderwijs (LNO) aan de Sweelinckstraat wordt zelfstandige school binnen de vereniging: Huishoudschool Sweelinckstraat.

1957
Internaat Huishoudschool Laan van Meerdervoort wordt i.v.m. ruimtegebrek ondergebracht in pand Laan van Meerdervoort 366 in Den Haag.

1960
Oprichting ‘Stichting Vrienden van de Huishoudschool Laan van Meerdervoort’.

1962
41e druk ‘Recepten Huishoudschool Laan van Meerdervoort’ weer onder de naam ‘Haagse Kookboek’

1963
Eerste reünie t.g.v. 75 jaar huishoudonderwijs.

1965
LNO school aan de Sweelinckstraat wordt in kader Mammoetwet experimenteerschool voor LEAO en LBOH (lager beroepsonderwijs huishouden).

1968
Wet op het Voortgezet Onderwijs (Mammoetwet). ‘Huishoudschool Laan van Meerdervoort’ wordt ‘Scholengemeenschap De Laan voor hoger en middelbaar beroepsonderwijs’ met opleidingen voor MBO (Vormingsklas, Kinderverzorging/Jeugdverzorging, Civiele Dienst, Inrichtingsassistenten) en HBO (huishoudkundige en diëtiste).

1968
Opheffing internaat.

1969
Vereniging wordt ‘Stichting Laan van Meerdervoort voor beroepsonderwijs en algemeen voorgezet onderwijs’.

1971
School Sweelinckstraat gaat naar nieuw gebouw aan de Begoniastraat in Den Haag en heet voortaan ‘Scholengemeenschap De Springplank voor LEAO en LHNO’.

1976
Einde opleiding ‘Huishoudkundige voor inrichtingen’. Gaat deels op in MBO Civiele Diensten.

1977
Scholengemeenschap De Laan gaat naar nieuw gebouw aan de Morsestraat in Den Haag en heet voortaan Akademie De Laan voor MBO en HBO. Het gebouw aan de Laan van Meerdervoort 211 wordt verkocht aan de Stichting Haagse Sociale Academie.

1978
Leerplan HBO Diëtetiek. Wordt later ‘Studierichting Voeding en Diëtetiek’.

1980
Start opleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen (THW) aan Akademie De Laan.

1982
69e druk van het nu genoemde Nieuwe Haagse Kookboek.

1984
De MBO opleidingen van Akademie De Laan gaan op in de Haagse Scholen Combinatie. Later respectievelijke Haagland en Haaglanden geworden en is nu ROC Mondriaan.

1985
Scholengemeenschap De Springplank fuseert met een aantal andere onderwijsinstellingen tot Scholengemeenschap Zuidwalland en krijgt een nieuw gebouw aan het Zuidwalland. Later is de Scholengemeenschap Zuidwalland opgegaan in het Johan de Witt College. Nu de Johan de Witt Scholengroep.

1987
Akademie De Laan (HBO Toegepaste Huishoudwetenschappen en Voeding en Diëtetiek) fuseert met een aantal andere onderwijsinstellingen tot De Haagse Hogeschool.

De Stichting Laan van Meerdervoort blijft bestaan en blijft het eigen fonds beheren. Dit heet voortaan Laanfonds. Uit dit fonds worden activiteiten in de Haagse regio met een educatief karakter financieel ondersteund, die niet of slechts gedeeltelijk voor reguliere bekostiging in aanmerking komen.

De Stichting Laan van Meerdervoort stelt t.g.v. start Haagse Hogeschool een jaarlijkse prijs in voor studenten van de Haagse Hogeschool die een bijzondere prestatie hebben verricht. De Laanprijs.

1988
71e druk van Het Nieuwe Haagse Kookboek.

2012-2013
Tentoonstelling ‘De Spinazieacademie, 125 jaar Haags Huishoudonderwijs’ in het Haags Historisch Museum. Ter gelegenheid van deze, in samenwerking met de Stichting Laan van Meerdervoort tot stand gekomen, tentoonstelling verscheen het gelijknamige boek. Dit boek is verkrijgbaar in het Haags Historisch Museum en bij Uitgeverij De Nieuwe Haagse (www.denieuwehaagse.nl). ISBN 978-94-91168-42-0.

20xx
Het oude schoolgebouw is verbouwd tot appartementengebouw. In het naastgelegen voormalige politiebureau is een huisartsenpraktijk en een apotheek gevestigd. Met daarboven ook appartementen.

2015
Herdenkingsplaquette voor mevr. Tydeman-Verschoor is gerestaureerd, door de stichting geschonken aan de Vereniging van Eigenaren en teruggeplaatst in het voormalige schoolgebouw.

De plaquette terug in het voormalige schoolgebouw

2021
De oude schoolbel is door de stichting geschonken aan de Vereniging van Eigenaren en teruggeplaatst in het voormalige schoolgebouw.

2023
Stichting en Laanfonds opgeheven.

Bronnen

Archief Stichting Laan van Meerdervoort
Zestig Jaar Huishoudonderwijs 1888 – 1948, uitgave De Gebroeders Van Cleef ‘s-Gravenhage 1948

75 jaar Huishoudonderwijs, Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en Boekhandel De Vijf Vocalen ‘s-Gravenhage 1963
Van Kookschool tot Hogeschool, ondertitel: Van Haagsche Kookschool via Huishoudschool Laan van Meerdervoort en Akademie De Laan tot Haagse Hogeschool, uitgave Stichting Matrijs, Utrecht, 1988 ISBN 90-70482-72-X